Thư viện Api TRON và Token TRC20

Thư viện Api TRON và Token TRC20

Người đăng: Admin Ngày đăng: 07-02-2021
Liên hệ

Thư viện gồm các hàm hỗ trợ giao dịch với hệ thống Tron Network và Token TRC10 hoặc TRC20

  • Tạo địa chỉ TRX
  • Chuyển TRX
  • Lịch sử giao dịch TRX
  • Thông tin giao dịch TRX
  • Số dư TRX
  • Chuyển Token TRC10, TRC20
  • Lịch sử Token TRC10, TRC20
  • Số dư Token TRC10, TRC20
  • Thông tin giao dịch Token TRC10, TRC20