Hướng dẫn cài đặt vestacp trên Ubuntu 18 để chạy Laravel

Người đăng: Admin Ngày đăng: 18/02/2021 19:41 Lượt xem: 2022

Vestacp là phần mềm quản trị máy chủ Linux hoàn toàn miễn phí. Nếu các bạn nào đang chạy Laravel thì nên sử dụng vestacp vì nó hỗ trợ phiên bản php7.2 rất tốt khi cài trên môi trường Ubuntu 18.04 x64.

Cái hay của Vestacp là bạn có thể lựa chọn Webserver nào cho dự án (Nginx, Apache hoặc cả hai). Trong ví dụ này mình chọn cả hai theo như khuyến cáo trên trang chủ vestacp.com.

Đầu tiên bạn tạo máy chủ chạy hệ điều hành Ubuntu 18.04x64, đăng nhập với vai trò root và tải vestacp về máy.

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

Sau đó chạy tổ hợp các câu lệnh sau

bash vst-install.sh --nginx yes --apache yes --phpfpm no --named yes --remi yes --vsftpd yes --proftpd no --iptables yes --fail2ban yes --quota no --exim yes --dovecot no --spamassassin no --clamav no --softaculous no --mysql yes --postgresql no --hostname maychu.nencer.com --email emailcuaban@gmail.com --password MATKHAUCUABAN

Đợi tầm 15 phút sẽ cài đặt xong và bạn có thể đăng nhập để quản lý máy chủ một cách dễ dàng.

Đối với 1 số mã nguồn php (ví dụ Codeigniter) yêu cầu cài thêm extension php-mcrypt cho phiên bản 7.2. Đây là điều cũng khá khoai vì php7 không còn hỗ trợ mcrypt. Tuy nhiên bạn vẫn có thể cài dựa theo hướng dẫn sau mà mình vẫn làm.

sudo apt-get install php7.2-dev
sudo apt-get -y install gcc make autoconf libc-dev pkg-config
sudo apt-get -y install libmcrypt-dev
sudo pecl install mcrypt-1.0.1
sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20170718/mcrypt.so > /etc/php/7.2/cli/conf.d/mcrypt.ini"
sudo bash -c "echo extension=/usr/lib/php/20170718/mcrypt.so > /etc/php/7.2/apache2/conf.d/mcrypt.ini"

Sau đó bạn mở file php.ini ra và thêm dòng này vào

extension=mcrypt.so

Khởi động lại webserver.